Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міської ради

Стратегія розвитку закладу

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

ОВРУЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НА 2020-2025 Р.Р.

 

 

ЗМІСТ

 

І. Концепція розвитку навчального закладу

ІІ. Стратегічна мета розвитку закладу загальної середньої освіти

ІІІ. Принципи, що регламентують діяльність закладу

ІV. Місія Опорного закладу освіти «Овруцька гімназія ім. Малишка»

V. Управлінський аспект

VІ. Стратегічний план розвитку

VІІ. Стратегічні завдання розвитку навчального закладу

VІІІ. Інформатизація

ХІХ. Робота з обдарованою молоддю

Х. Соціальний захист

ХІ. Структура організації освітнього процесу на трьох ступенях навчання

 

 

 

 

 

І. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Опорний заклад освіти «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка» Овруцької міської ради Житомирської області –  сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології.  Це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуально­го, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Для адміністрації та педагогічного колективу опорного закладу надзвичайно актуальним є стратегічне управління школою та планування її розвитку. План розвитку школи – це дієва програма, спрямована на досягнення амбітної мети – створення навчального закладу – лідера освіти міста. Підсумком стратегічного плану має стати підвищення якості знань здобувачів освіти, удосконалення освітнього процесу, перехід на вищу ступінь розвитку закладу.

Стратегічне управління закладом  передбачає розв’язання таких питань:

 • Що чекає школу в майбутньому і як це передбачити?
 • Як визначити шляхи розвитку школи і розв’язувати проблеми, що виникають?
 • Які результати школа вважає справді соціально значущими та важливими?
 • Яку школу хочуть створити люди, які в ній працюють?

Як бачимо, сучасна державна політика в сфері освіти скерована на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в управлінні навчальними закладами, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг тощо.

 

ІІ. СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ : 

 • визначення стратегії розвитку школи як закладу, що  надає  якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави;
 • створення життєздатної системи навчання і виховання дітей для досягнення ними освітнього рівня згідно з державними стандартами;
 • забезпечення здорових умов розвитку, самозбагачення, вдосконалення особистості;
 • формування в учнівської молоді навичок громадської активності та самореалізації;
 • підготовка конкурентоспроможних випускників до життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах.

Мета та завдання школи

 • Основний принцип педагогіч­ного процесу закладу цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому особистість самостверджується й самореалізується.
 • Наша мета  забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Завдання:

 1.  забезпечення реалізації права громадян на початкову, базову та повну загальну середню освіту;
 2. формування ключових компетентностей сучасної особистості:
 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
 1. формування наскрізних умінь учнів: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
 2. виховання громадянина України;
 3. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 4. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 5. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 6. розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 7. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 8. виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 9. створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

План стратегічного розвитку спрямований на:

 1. виконання:
 • Конституції України;
 • Законів України:
 • «Про освіту» 
 • «Про загальну середню освіту»
 •  «Про Національну програму інформатизації»
 •  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
 •  «Про охорону дитинства»;
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми  «Діти України»;
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції про права дитини;
 1. реалізацію:
 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;
 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;
 1. створення:
 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи загальної середньої освіти;
 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;
 1. забезпечення:
 • стабільного функціонування освітнього закладу;
 • розвитку мережі освітнього закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

ІІІ. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ.

 1. Підвищення якості освітнього процесу.
 2. Підвищення професійної компетентності педагогів.
 3. Створення сучасного освітнього середовища.
 4. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 5. Покращити навчально-матеріальну базу закладу.
 6. V. ПРИНЦИПИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ.

1. Самостійність школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, встановлення довіри між учасниками освітнього процесу.

2. Науковість та ефективність освітнього процесу на основі інноваційних освітніх технологій.

3. Демократизм і гуманізм освітнього процесу.

4. Збереження, передача, віднов­лення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можли­востей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи закладу.

8. Дотримання етики у стосунках усіх учасників освітнього процесу.

9. Академічна доброчесність.

10. Рівність умов для повної реалізації кожним учнем його здібностей, таланту, всебічного розвитку.

11. Прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень.

V. МІСІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

В основу плану покладено місію  навчального закладу, яка  полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку  для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в освітній процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини, а отже, формування особистості школяра як громадянина України у процесі взаємодії школи та громади.

Освіта сьогодні - це становлен­ня людини, від находження нею себе, свого «Я». А це оз­начає, що надання освітніх послуг здійснюється не тіль­ки в інтересах держави, а й в інте­ресах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно-компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпеч­ні умови розвитку дитини, всебіч­но реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядають­ся як компетентність, характерис­тики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педаго­гічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його органі­зації на результат - модель компе­тентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку жит­тєвої компетентності. Гімназія – це заклад освіти, що формує відповідальних громадяни України, які навчаються протягом життя,  легко адаптуються до змін, вміють вирішувати проблеми та здійснюють свій внесок у розвиток суспільства й держави.

VI. ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

 • патріотизм, національна свідомість;
 • партнерство, колективізм, повага;
 • ефективність та успішність;
 • відповідальність, чесність;
 • повага до особистості дитини й дорослого;
 • професійність, безперервний розвиток педагогів.

VII. ПРОВІДНА ІДЕЯ ЗАКЛАДУ – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти - педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров'я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

VIII. УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

1. Впровадити сучасні моделі управління (проектну, проектно-цільову, адаптивну тощо).

2. Оптимізувати систему психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

3. Формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі традицій і досягнень світової педагогіки.

4. Впровадження маркетингового управління з метою прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій.

5.Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та учнів як рушійної сили освітнього процесу.

6.Забезпечення принципів відкритості та комфортності освіти в усіх її аспектах.

7.Удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу.

8.Сприяти підвищенню авторитету та ролі сім’ї у вихованні та соціалізації учнівської молоді.

IX. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Розрахований на 5 років.

Має:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

4. Матеріально-технічну складову.

X. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

І. Освітня та виховна складова

1. Освітня

 • Забезпечити функціонування закладу згідно з вимогами суспільного замовлення, потребами сім’ї та громади.
 • Продовжити виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту.
 • Забезпечити випускникам свободу вибору та широких перспектив у майбутньому.
 • Створити якісну систему психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 • Забезпечити комплексну інформатизацію освітнього процесу.
 • Розвивати творчі здібності учнів та їх громадянську компетентність.
 • Продовжити роботу щодо впровадження профільного навчання в старшій школі та  програми «Обдарована дитина».
 • Створити умови навчання для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Створити належні умови для організації науково-дослідницьких робіт учителів та учнів.
 • Удосконалювати комунікативні навички учнів у володінні іноземними мовами;
 • Визначити додаткові години варіативної складової на курси за вибором для профілізації старшої школи.
 • Розширити партнерське співробітництво з вищими навчальними закладами.
 • Забезпечити умови для ранньої профільної орієнтації на допрофільну підготовку.
 • Корегування профілів навчання шляхом вивчення потреб ринку праці.

2. Виховна

 • Формувати учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу.
 • Виховувати духовність, визначення моральних орієнтирів.
 • Розвивати самостійне мислення учня, його індивідуальні та творчі здібності, здатність до відчуття краси.
 • Продовжити роботу на основі національно-патріотичного виховання.
 • Створити умови для фізичного розвитку особистості, пропаганди здорового способу життя.
 • Створити умови для творчого розвитку особистості на основі морально-етичних цінностей української культури, самовдосконалення.
 • Розвивати систему профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.
 • Здійснювати подальший супровід випускників закладу.
 • Виховувати загальнолюдські цінності, національну самобутність через традиційні та інноваційні технології в освітньому процесі.
 • Виховувати правову культуру в умовах демократичного суспільства.
 • Впровадити екологічні програми з метою створення здорового простору навколишнього середовища.
 • Формувати національну самоідентичність та міжкультурну толерантність з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір.

ІІ. Методична складова

 • Створити  умови для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
 • Стимулювати педагогічну майстерності вчителів.
 • Поліпшувати якість забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.
 • Створити умови для активної  системи безперервної освіти педагогів.
 • Вдосконалювати педагогічну майстерність учителів.
 • Підвищити рівень методичного забезпечення відповідно до потреб профілізації освіти.
 • Брати участь у проведенні конкурсів професійної майстерності «Учитель року».
 • Сприяти формуванню системи психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.
 • Стабілізувати стосунки в педколективі для створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями.
 • Посилити інтелектуально-кадровий потенціал як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності освітнього закладу.
 • Створити систему методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.
 • Підвищити соціальний статус вчителя, забезпечити моральне і матеріальне заохочення педагогічних працівників.
 • Запровадити освітні інновації, інформаційні педагогічні технології.
 • Посилити роль учителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя

 • Формувати у дітей позитивне ставлення до здорового способу життя.
 • Продовжити роботу над створенням у школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечити якісну підготовку здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
 • Сприяти формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, спрямованих на збереження здоров’я.
 • Забезпечити учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
 • Створити науково-інформаційний простір з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.

XI. Матеріально-технічна складова

На здійснення завдань Стратегічної програми розвитку школи джерелами фінансування є державні та місцеві кошти.

Рік

Заплановані роботи

2020-2021

Поточний ремонт закладу. Капітальний ремонт приміщень ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка» (математики, біології). Капітальний ремонт тепломережі ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка».  Поточний ремонт підлоги в спортивному залі закладу. Поточний ремонт кабінетів стелі в кабінеті української літератури. Поточний ремонт підлоги (медпункт). Придбання та встановлення метало пластикових дверей та кабінок (медпункт та туалети). Укомплектування бібліотечного фонду методичною, довідковою  та художньою літературою. Придбання укомплектування для класів, які навчаються за програмою НУШ. Придбання та встановлення меблів (парти, стільці, фізика та біологія). Придбання та установка вхідних металевих дверей. Заміна та установка металопластикових вікон (коридори старшої школи)

2021-2022

Поточний ремонт закладу. Проведення ремонтних робіт місць загального користування. Придбання нових шкільних меблів та дошок. Поточний ремонт стелі в кабінетах. Заміна світильників у кабінетах. . Заміна та установка металопластикових вікон (коридори старшої школи). Придбання та установка жалюзів у кабінети. Капітальний ремонт харчоблоку. Укомплектування бібліотечного фонду методичною, довідковою  та художньою літературою. Придбання укомплектування для класів, які навчаються за програмою НУШ. Забезпечення комп’ютеризації школи та розширення ІКТ. Облаштування внутрішнього дворика та шкільного подвір’я. Придбання та встановлення меблів (парти, стільці). Придбання навчальних стендів. Придбання та встановлення дитячого павільйону (початкова школа). Підключення до мережі Інтернет в навчальних кабінетах. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на спортивний майданчик.

2022-2023

Поточний ремонт закладу. Придбання укомплектування для класів, які навчаються за програмою НУШ.  Придбання матеріалів для профілізації навчання старшої школи. Забезпечення бібліотечного фонду методичними та науковими матеріалами. Проведення комплексу енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів будівлі школи (термосонація закладу). Придбання та встановлення меблів (парти, стільці). Капітальний ремонт стелі по коридорах (старша школа). Обладнання та ремонт фойє закладу. Придбання навчальних стендів.

2023-2024

Поточний ремонт закладу. Придбання укомплектування для класів, які навчаються за програмою НУШ.  Придбання навчальних стендів. Придбання комп’ютерної техніки. Придбання та встановлення меблів (парти, стільці). Капітальний ремонт стелі по коридорах (старша школа). Проведення комплексу енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів будівлі школи (термосонація закладу). Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі початкової школи та їдальні.

2024-2025

Поточний ремонт закладу. Придбання нової комп’ютерної техніки. Придбання укомплектування для класів, які навчаються за програмою НУШ.  Придбання необхідного медичного обладнання та спортивного інвентарю. Придбання та встановлення меблів (парти, стільці). Капітальний ремонт стелі по коридорах (старша школа). Проведення комплексу енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів будівлі школи (термосонація закладу). Придбання швейних машинок.

 

XII. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

 • Вивчення хмарних технологій.
 • Використання можливостей мережі Інтернет.
 • Впровадження дистанційного навчання.
 • Залучення батьківської громадськості до комп’ютеризації освіти .
 • Запровадження ІКТ у навчальному та виховному процесах.
 • Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності.

ХІII. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

 1. Участь в олімпіадах та конкурсах.
 2. Поповнення банку даних про обдарованих дітей школи.
 3. Продовження роботи в науково-педагогічному  товаристві «Еліта».
 4. Забезпечити науково-педагогічний супровід обдарованих дітей.
 5. Створити дієву співпрацю у форматі школа-сім’я-громадськість для створення оптимальних умов розвитку та творчої реалізації обдарованої учнівської молоді.
 6. Підтримка обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для збереження і розвитку потенціалу нації.
 7. Покращити матеріально-технічну базу школи в роботі з обдарованою молоддю.

XIV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 1. Забезпечення здоров’язбережувального середовища, формування навичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності, систематичних занять фізичною культурою та спортом.
 2. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних проявів в учнівському колективі.
 3. Підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.
 4. Реалізація позакласної діяльності.
 5. Сприяння соціальній адаптації інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до учнівського середовища.

ХV. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ТРЬОХ СТУПЕНЯХ НАВЧАННЯ

 

 • Початкова школа (1-4 класи)

 

Початкова школа поряд із традиційними цілями освітнього процесу формування базових знань, умінь та навичок проголошує розвиток пізнавальної мотивації та комунікативних компетенцій учня, навичок культури спілкування та самопізнання. Призначення початкової школи полягає у становленні життєвих компетенціях особистості учня. Стратегічним завданням початкової школи є створення умов, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання є успішним, цікавим та привабливим.

       Школа І ступеня пропонує такі освітні програми:

   Здобувачі освіти 1-2 класів працюють за  Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1272, яка забезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87, зі змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року №288 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти».

    Інтегровано вивчається курс «Я досліджую світ» та навчання грамоти (1 клас). При вивченні інтегрованого предмету «Я досліджую світ» (1 клас) здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: природнича, громадянська та історична, соціальна і здоров’язбережувальна,  технологічна.

У 2-х класах мовно-літературна освітня галузь реалізується через окремі предмети (українська мова, читання). При вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (2 клас) здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: природнича, громадянська та історична, соціальна і здоров’язбережувальна,  технологічна, інформативна.

      У варіативній складовій навчального плану  введено додаткові години для вивчення предметів освітньої галузі (мовно-літературної).

     Здобувачі освіти 3-х класів НУШ у 2020-2021 н.р. працюватимуть  за  Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1273. При вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (3 клас) здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: природнича, громадянська та історична, соціальна і здоров’язбережувальна. Ці освітні галузі будуть реалізовані за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях будуть залучатися навчальні результати з інших освітніх галузей.

      У варіативній складовій навчального плану (3 клас) введено додаткову годину для вивчення предметів освітньої галузі (мовно-літературної).

  У змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції  «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання. Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.  Зміст навчання вчителі будуть базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей, визначених навчальними програмами.

Приорітетним напрямком формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

      Відповідно до Загальних положень Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОН від 20.04.2018р. №407, освітню програму, за якою будуть навчатися здобувачі освіти 4-х класів у 2020-2021 н.р., укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури (мовний і літературний компоненти), математика, природознавство, суспільствознавство, мистецтво, технології, здоров'я і фізична культура; до предметів, які вивчаються в 4-х класах закладу відносяться: українська мова, іноземна мова, математика, природознавство, Я у світі, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, інформатика, основи здоров'я, фізична культура.  Зміст цих предметів закладений в переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584). Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

     Час, передбачений на варіативну складову у 4-х класах  використаний на підсилення предмету  інваріантної складової - української мови  та впровадженням в освітній процес курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку» для формування в здобувачів освіти екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля, сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості дитини, її родини.

Зорієнтовано роботу вчителів на забезпечення інтеграції змісту предметів: "Фізична культура" та "Основи здоров'я" у зміст всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Основна школа (5-7, 8-9 класи)

 

  Базова школа (5-9 класи)

Стратегічним завданням середньої школи є створення таких умов, що дозволять допомогти учню засвоїти «технології успіху та досягнень» і зберегти загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу. Реалізація даного стратегічного напрямку сприятиме створенню в учнів комплексної освітньої мотивації (отримання радісних відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності).

«Типова  освітня  програма  закладів  загальної  середньої  освіти  ІІ

ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405.

        Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення класів допрофільної підготовки. Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8-9 класів учні на базі циклу предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію. Призначення основної школи розвиток функціональної грамотності учня, відповідних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві, впровадження системи допрофільної підготовки до мультипрофільного навчання.

Освітні програми:

 

Старша школа (10-11, профільне навчання)

 

Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення середньої освіти на базі профільного навчання з наданням можливості побудови індивідуальної освітньої та професійної стратегії учня на основі його ціннісної позиції. Стратегічним напрямком розвитку старшого ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка: «Я вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі». Тому призначення старшої школи оформлення життєвого проекту особистості, становлення індивідуально-особистісної технології життєтворчості, орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня професійної компетентності.

Школа ІІІ ступеня працює над впровадженням профільного навчання.

«Типова  освітня  програма  закладів  загальної  середньої  освіти  ІІІ

ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464).

У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується  розподіл годин інваріантного та варіативного складників. 

Під час складання освітньої програми закладу та  відповідних  навчальних  планів  закладу  освіти  здійснюється перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15%  від  загального  обсягу  навчального  навантаження. 

Використання годин варіативного складника навчальних планів

йде  на  збільшення  годин  на  вивчення  окремих  предметів  інваріантного

складника.

Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

– має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

– є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

– уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

– уміє критично мислити;

– здатний до самоосвіти і саморозвитку;

– відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

– уміє опрацювати різноманітну інформацію

Очікувані результати

 • ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка» – школа співпраці, уміння жити і працювати з тими, хто поруч.
 • ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка»  – школа з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня.
 • ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка»  – заклад освіти, зосереджений на дитині, а не на академічних знаннях.
 • ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка»  – плацдарм для впровадження інноваційних та передових технологій.
 • ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка»  – заклад освіти, націлений на майбутнє в єдиному освітньому просторі.
 • Наш випускник - успішний випускник, здатний правильно обрати професію, побудувати особисту кар’єру та власне життя.

Перетворення гімназії в лідера освіти району, що гарантує всебічний розвиток, високий рівень навчання, виховання та соціалізація особистості, готової до ефективної праці в конкурентному середовищі.

Виконання запланованих цілей через:

 • Досягнення гімназії першого місця за результатами ЗНО в місті.
 • Входження гімназії в десятку кращих закладів освіти області за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад, МАН, конкурсів, турнірів.
 • Володіння 100% педагогів навчального закладу  інноваційними технологіями.