НВК "Овруцька гімназія імені А. Малишка - ЗОШ І ступеня"

Статут закладу освіти

 

 І. Загальні положення

            1. «Навчально-виховний комплекс  «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка –загальноосвітня школа І ступеня Овруцького райогу Житомирської області»» (далі – навчально-виховний комплекс, навчальний заклад) є комунальною організацією (установа, заклад), яка знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району Овруцької районної ради Житомирської області.

            Повна назва – «Навчально-виховний комплекс  «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка –загальноосвітня школа І ступеня Овруцького райогу Житомирської області»»

            Скорочена назва – «НВК «Овруцька гімназія ім.. Малишка – ЗОШ І ступеня» Овруцького району Житомирської області»

            2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу: 11101, вулиця Івана Франка, будинок 7, місто Овруч, Овруцький район, Житомирська область.

            3. НВК утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету.

Навчальний  заклад є неприбутковою організацією, працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

            Навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

        4. Засновником навчального закладу та власником є Овруцька районна рада Житомирської області. Відповідно до делегованих Овруцькою районною радою повноважень, Овруцька районна державна адміністрація здійснює повноваження з управління майном. Навчальний заклад безпосередньо підпорядковується відділу освіти Овруцької районної державної адміністрації.                                              

            5. Навчальний заклад створено рішенням 45 сесії VI скликання Овруцької районної ради від 16.10.2015 №672.  

            6. Навчальний заклад є правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин комунальної організації (установи, закладу) «Навчально-виховний комплекс  «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка –загальноосвітня школа І ступеня Овруцького райогу Житомирської області»»

7. Навчальний заклад у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», «Про мiсцеве самоврядування в Українi», iншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, iнших центральних органiв виконавчої влади, Положенням про освітній округ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 (із мінами), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, рішеннями Овруцької районної ради, розпорядженнями голови Овруцької районної державної адміністрації, наказами відділу освіти Овруцької районної державної адміністрації та власним Статутом.

            8. Навчальний заклад самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

            9. Навчальний заклад утворено з метою:

   1) створення єдиного освітнього простору;                                                      

            2) забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

            3) створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

            4) раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, в тому числі фінансових, суб’єктів округу, їх модернізації.

10. Структура навчально-виховного комплексу.

Навчально-виховний комплекс має три ступені навчання та виховання:

- І ступінь – 1-4-й класи (6-10 років) – початкова школа (загальноосвітня школа І ступеня);

- ІІ ступінь – 5-9-й класи (10-15 років) – 1-5 класи гімназії (основна школа, загальноосвітня школа II ступеня – 6-9 класи загальноосвітньої школи II ступеня);

- ІІІ ступінь – 10-11(12) класи (15-18 років) – 6-7(8)-класи гімназії (старша школа, загальноосвітня школа III ступеня – 10-11(12) класи загальноосвітньої школи III ступеня).

            11. Головна мета НВК:

  • надання якісної освіти;
  • плекання національної еліти України, людей національно-державницького, патріотично-гуманістичного типу світосприймання, громадян Вітчизни;
  • використання усіх можливих ресурсів НВК, сім’ї для виховання соціально-відповідальної особистості(акмеособистості), яка може проявити свій унікальний творчий потенціал і реалізувати його повною мірою.

            12. Головними завданнями навчального закладу є:

  1. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації стратегічних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, визначених у плані роботи гімназії,вдосконалювати систему роботи з обдарованими учнями.
  2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

3. Організація психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талановитих дітей.

4. Удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.

5. Запроваджувати зв’язки з вищими навчальними закладами.

6. Продовжити роботу з впровадження в навчально-виховний процес інтегрованих технологій навчання.

7. Виховання громадянина свого співтовариства, української нації, світу з усвідомленням його різноманітності і єдності, розуміння загальнолюдських цінностей крізь призму національної культури.

8. Формування почуттів відповідальності перед суспільством за природну обдарованість, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності.

9. Розробка нового змісту освіти, методів і форм навчання та їх апробація.

10. Створення відповідних умов для побудови доцільного, гуманного,  неформального педагогічного процесу.

11. Створення єдиного творчого педагогічного колективу.

12. Спрямувати організацію системи виховної роботи НВК на формування принципів моральності та духовності кожного учня.

13. Продовжити роботу з формування, зберігання і відстоювання іміджу гімназії, створення багатофакторної різнорівневої системи роботи з формування іміджу навчального закладу.

14. З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності гімназії розпочати  роботу зі створення персональних сайтів вчителів на базі наявного інформаційного ресурсу.

            13. Навчальний заклад несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

            1) безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

            2) дотримання державних стандартiв освiти;

            3) дотримання договiрних зобов’язань з iншими суб’єктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числі зобов’язань за мiжнародними угодами;

            4) дотримання фінансово-господарської дисциплiни.

14. У закладi визначена державна мова навчання.

15. Навчальний заклад має право:

            1) проходити в установленому порядку державну атестацiю;

            2) визначати форми, методи i засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням iз відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації, власником (засновником);

            3) визначати варiативну частину робочого навчального плану;

            4) в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;

            5) спiльно з вищими навчальними закладами, науково-дослiдними інститутами та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

            6) використовувати рiзнi форми морального i матеріального заохочення до учасникiв навчально-виховного процесу;

            7) бути розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з законодавством України та власним Статутом;

            8) отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;

            9) залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

            10) розвивати власну соцiальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв.

            16. Класи у закладi формуються за погодженням з відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення навчально-виховного процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

            17. З урахуванням потреб населення та мiсцевих умов Навчальний заклад приймає рiшення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням учнiв за рахунок власника.

            Навчальний заклад приймає рiшення про створення класiв з поглибленим вивченням предметiв, класiв (груп), спецiальних та iнклюзивних класiв для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами за погодженням з відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації.

            18. З урахуванням освiтнiх запитiв населення, кадрового забезпечення та матерiально-технiчної i методичної бази Навчальний заклад органiзує навчання в старшiй школi за одним або кiлькома профiльними напрямами.                        

            19. З метою здiйснення профорiєнтацiйної роботи, профiльного, трудового та професiйного навчання Навчальний заклад може направляти учнiв до мiжшкiльних навчально-виробничих комбінатів (далі – МНВК). Навчальний заклад i МНВК узгоджують порядок спiльної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Навчальний заклад бере участь у комплектуваннi груп, здiйснює систематичний контроль за вiдвiдуванням учнями навчальних занять у МНВК, їх успiшнiстю.

            20. Iндивiдуальне навчання закладi органiзовуються вiдповiдно до положень про iндивiдуальне навчання у системi загальної середньої освiти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

            21. Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у закладi здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

            22. Взаємовідносини закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Зарахування учнiв до НВК та їх відрахування

            1. Мiсцевi органи виконавчої влади або органи мiсцевого самоврядування закрiплюють за навчальним закладом вiдповiдну територiю обслуговування i до початку навчального року беруть на облiк учнiв, якi мають його вiдвiдувати.

            2. Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

            3. Зарахування (переведення) учнiв (вихованцiв) до НВК здiйснюється вiдповiдно до законодавства та оформлюється наказом керiвника закладу.

            4. Керiвник НВК зобов’язаний вжити заходiв для ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.

            5. Зарахування учнiв до НВК здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.

            Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).

            До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.

            6. Iноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

            7. Переведення учнiв НВК до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

            У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.                                                                                                                     

            У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до навчального закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

3. Органiзацiя навчально-виховного процесу

            1. Навчально-виховний процес у НВК  здiйснюється вiдповiдно до робочого навчального плану, складеного на основi типових навчальних планiв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

            2. Навчальнi (робочi та iндивiдуальнi) плани закладу розробляються керiвництвом НВК на основi типових навчальних планiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнiв, їх потреб у здобуттi загальної середньої освiти, наявного освiтнього рiвня та затверджуються відділом освіти Овруцької районної державної адмінстрації.

            3. У робочому навчальному планi закладу з урахуванням його типу та профiлю навчання конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.

            Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у НВК забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.

            Навчальний заклад забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єднiсть навчання i виховання.

            У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий), режим роботи (щоденний, річний), перелік навчальних програм, за якими працює Навчальний заклад.

            4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф Міністерства освіти і науки України, i забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.

            5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники закладу можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, мають право на розробку та впровадження власних навчальних програм.

            6. НВК  обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», iнших актiв законодавства та своїх установчих документiв з урахуванням специфiки власної освiтньої дiяльностi, профiлю (спецiалiзацiї) та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу. Дистанцiйне, вечiрнє (заочне), iндивiдуальне навчання та навчання екстерном органiзовуються у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

            7. Навчально-виховний процес у закладi здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів. Відповідно до кількості годин у навчальному плані розраховується час на кожний урок.

            8. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв, Навчальний заклад за погодженням з відділом освiти Овруцької районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

            9. Навчальний заклад може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

            Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мiністерством фінансів України та Мiністерством економіки України.

            10. Навчальний рiк у НВК  починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.

            11. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи закладу встановлюються його керівником у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації.

            12. Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.

            13. Тривалiсть урокiв у навчальному закладi становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин.

Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з відділом освiти Овруцької районної державної адміністрації та державною санiтарно-епiдемiологiчною службою.

            14. Для учнiв 5-9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

            15. Навчальний заклад може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу.

            Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

            16. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля четвертого та  після п’ятого уроку) - 20 хвилин.

            17. Розклад урокiв навчальногозакладу складається вiдповiдно до навчального плану з дотриманням педагогiчних, санiтарно-гiгiєнiчних та режимних вимог i затверджується директором НВК.

            18. Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).

            19. Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

            20. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.

            Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.

4. Оцiнювання навчальних досягнень учнiв

            1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв НВК  визначаються Міністерством освіти і науки України.

            2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.

  1. У першому класi дається словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв.

            У наступних класах оцiнювання здiйснюється вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

            4. Навчальний заклад може використовувати iншi системи оцiнювання навчальних досягнень учнiв за погодженням з відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації. При цьому оцiнки з навчальних предметiв за семестри, рiк, результати державної пiдсумкової атестацiї переводяться у бали вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

            5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах навчального закладу завершується державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної пiдсумкової атестацiї визначаються Міністерством освіти і науки України.

            В окремих випадках учнi за станом здоров’я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

            6. Учнi початкової школи, якi протягом одного року навчання не засвоїли програмний матерiал, за поданням педагогiчної ради та згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють) направляються для обстеження фахiвцями вiдповiдної психолого-медико-педагогiчної консультацiї. За висновками зазначеної консультацiї такi учнi можуть продовжувати навчання в спецiальних школах (школах-iнтернатах) або навчатися за iндивiдуальними навчальними планами i програмами за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

            7. Учнi початкової школи, якi через поважнi причини (хвороба, iншi обставини) за результатами рiчного оцiнювання не засвоїли скориговану до iндивiдуальних здiбностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишенi для повторного навчання у тому самому класi за рiшенням педагогiчної ради та за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

            8. За результатами навчання учням видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документiв про базову та повну загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

            9. Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.

            Свiдоцтво про базову загальну середню освiту дає право на вступ до школи III ступеня, професiйно-технiчного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї.

            10. Учням, які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

            Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

            11. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.

            Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.

            12. За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2-8-х, 10-х (11-х) класiв можуть нагороджуватися похвальним листом «За високi досягнення у навчанні», а випускники опорного закладу III ступеня - похвальною грамотою «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметів», медалями - золотою «За високi досягнення у навчанні» або срiбною «За досягнення у навчанні». За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам опорного закладу II ступеня видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється Міністерством освіти і науки України.

            13. Свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестати про повну загальну середню освіту та вiдповiднi додатки до них реєструються у книзі облiку та видачi зазначених документів.

            Контроль за дотриманням порядку видачi випускникам свiдоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листiв здiйснюється Міністерством освіти і науки України, iншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належить Навчальний заклад, та відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації.

5. Виховний процес у НВК

            1. Виховання учнiв у навчальному закладі здiйснюється пiд час проведення урокiв, в процесi позаурочної та позашкiльної роботи.

            2. Цiлi виховного процесу в закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та законах України, iнших нормативно-правових актах.

            3. У НВК  забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.

            Примусове залучення учнiв навчального  закладу до вступу в будь-якi об’єднання громадян, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.

            4. Дисциплiна в НВК дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та Статуту закладу.

            Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороняється.

6. Учасники навчально-виховного процесу

            1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладi є учнi, педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi, iншi спецiалiсти закладу, керiвники, батьки або особи, якi їх замiнюють.

            2. Статус, права та обов’язки учасникiв навчально-виховного процесу визначаються Законами України “Про освiту», «Про загальну середню освiту», iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку навчального закладу.

            3. Учень - особа, яка навчається i виховується в НВК.

            4. Учнi закладу мають гарантоване державою право на:

            1) доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у закладi;

            2) вибiр певного навчального закладу, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;

            3) безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;

            4) користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою навчального закладу;

            5) участь у рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;

            6) отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;

            7) перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;

            8) участь в роботi органiв громадського самоврядування НВК;

            9) участь в роботi добровiльних самодiяльних об’єднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;

            10) повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;

            11) захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.

            5. Учнi навчального закладу зобов’язанi:

            1) оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;

            2) пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;

            3) брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом НВК, його Статутом;

            4) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;

            5) виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв навчального закладу вiдповiдно до Статуту та правил внутрiшнього розпорядку закладу;

            6) брати участь у рiзних видах трудової дiяльностi;

            7) дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу;

            8) дотримуватися вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку закладу;

            9) дотримуватися правил особистої гiгiєни.

            6. Учнi НВК залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до Статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.

            7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язкiв, порушення Статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.

            8. Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професiйнi обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освiти.

            9. До педагогiчної дiяльностi в навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.

            10. Призначення на посаду, звiльнення з посади педагогiчних та iнших працiвникiв закладу, iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освiту» та iншими законодавчими актами.

            Обсяг педагогiчного навантаження педагогiчних працiвникiв НВК, якi забезпечують навчально-виховний процес у НВК, визначається директором закладу вiдповiдно до законодавства i затверджується відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації.

            Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

            Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише в разi змiни кiлькостi годин для вивчення окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням вимог законодавства про працю.

            11. Керiвник закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями,  права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрiшнього розпорядку та Статутом закладу.

            12. Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов’язкiв, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та iншими документами, що регламентують дiяльнiсть навчального закладу, здiйснюється лише за їх згодою.

            13. Педагогiчнi працiвники НВК пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

            За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-органiзатор- методист» та iншi.

            14. Педагогiчнi працiвники мають право:

            1) самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоров’я учнiв;

            2) брати участь у роботi методичних об”єднань (комісій), нарад, зборiв закладу та iнших органiв самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховного процесу;

            3) обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї;      

 4)навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

            5) проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;

            6) проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;

            7) вносити керiвництву закладу i відділу освіти Овруцької районної державної адміністрації пропозицiї щодо полiпшення навчально-виховної роботи;

            8) на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;

            9) об’єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об’єднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;

            10) порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.

            15. Педагогiчнi працiвники зобов’язанi:

            1) забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;

            2) контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;

            3) нести вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керiвника закладу;

            4) сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров’я;

            5) виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;

            6) виконувати Статут, правила внутрiшнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

            7) брати участь у роботi педагогiчної ради;

            8) виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;

            9) готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

            10) дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;

            11) постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;

            12) виконувати накази i розпорядження керiвника закладу, відділу освіти Овруцької районної державної адміністрації;

            13) вести вiдповiдну документацiю.

            16. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.

            17. Права i обов’язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрiшнього розпорядку закладу.

            18. Батьки учнiв та особи, якi їх замiнюють, мають право:

            1) обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;

            2) створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;

            3) звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника НВК  i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

            4) приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй дiяльностi закладу;

            5) брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази закладу;

            6) на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.

            19. Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти, їх виховання i зобов’язанi:

            1) створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;

            2) забезпечувати дотримання дiтьми вимог Статуту;

            3) поважати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв;

            4) постiйно дбати про фiзичне здоров’я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

            5) виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм’ї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;

            6) виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

            20. У разi невиконання батьками та особами, якi їх замiнюють, обов’язкiв, передбачених законодавством, Навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.

7. Управлiння навчальним закладом

            1. Управління НВК здійснюється його засновником (власником) і відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації, а саме щодо:

            1) забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти;

            2) контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, обов’язкове виконання навчальних планів, програм;

            3) організації наукового, програмно-методичного, кадрового забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері освіти, їх підготовки, підвищення кваліфікації, атестації;

            4) забезпечення організованого оздоровлення дітей;

            5) здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.

            2. Керiвництво закладом здiйснюють директор та його заступники. Керiвником навчального закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки, успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

            3. Керiвник закладу призначається на посаду та звiльняється з посади відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації за погодженням з Овруцькою районною державною адміністрацією та Овруцької районною радою. Його заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади за поданням директора навчального закладу відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації згiдно iз законодавством.

            4. Керiвник НВК:

            1) здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрів, прийом на роботу працівників обслуговуючого персоналу, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;

            2) органiзовує навчально-виховний процес;

            3) забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;

            4) вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;

            5) створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;

            6) забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;

            7) розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами у межах затвердженого відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації кошторису НВК;

            8) пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

            9) сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об’єднаннями за iнтересами;

            10) забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;

            11) вживає заходiв щодо запобiгання вживання учнями алкоголю, наркотикiв;

            12) контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;

            13) видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;

            14) щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах (конференцiях) колективу.

            15) з урахуванням особливостей, викладених у цьому Статуті, від імені НВК укладає угоди, договори, контракти та підписує їх;

            16) здiйснює iншi передбачені законом повноваження.

            5. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління НВК.

            6. Засідання педагогічної ради проводяться у разі необхідності, але не менш як чотири рази на рік. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу

            7. Педагогічна рада розглядає питання:

            1) удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

            2) планування та режиму роботи навчального закладу;

            3) варіативної складової робочого навчального плану;

            4) переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

            5) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

            6) участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

            7) морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

            8) морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

            9) притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

            10) педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

            8. Органом громадського самоврядування НВК  є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше як один раз на рік.

            9. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

            1) працівників закладу - зборами трудового колективу;

            2) учнів закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

            3) батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

            Кожна категорія обирає по 10 делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

            10. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

            11. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

            12. Загальні збори (конференція):

            1) обирають раду навчальногозакладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

            2) заслуховують звіт директора і голови ради закладу;

            3) розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

            4) затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного

 процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу.

            13. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу.

            14. Метою діяльності ради є:

            1) сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

            2) об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

            3) формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

            4) розширення колегіальних форм управління закладом;

            5) підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

            15. Основними завданнями ради є:

            1) підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

            2) визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

            3) поліпшення умов для здобуття загальної середньої освіти;

            4) зміцнення матеріально-технічної бази;

            5) формування навичок здорового способу життя;

            6) створення належного педагогічного клімату в НВК;

            7) сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та вихованців і набуття ними соціального досвіду;

            8) підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

            9) сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців;

            10) підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

            11) ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

            12) стимулювання морального та матеріального заохочення учнів і вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

            13) зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та вихованців з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

            16. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості.

 Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) НВК. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

            17. Рада діє на засадах:

            1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

            2) дотримання вимог законодавства України;

            3) колегіальності ухвалення рішень;

            4) добровільності і рівноправності членства;

            5) гласності.

            18. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету начвального закладу.

            19. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

            20. Рада закладу:

            1) організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

            2) спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи  закладу та здійснює контроль за його виконанням;

            3) разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

            4) сприяє формуванню мережі класів та груп НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

            5) заслуховує звіт голови ради;

            6) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

            7) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

            8) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

            9) розглядає питання родинного виховання;

            10) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

            11) сприяє педагогічній освіті батьків;

            12) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

            13) розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

            14) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

            15) розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

            16) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

            17) може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

            21. При НВК за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника НВК. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

            22. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

            23. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

            24. Основними завданнями піклувальної ради є:

            1) сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

            2) співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів та вихованців у закладі;

            3) зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

            4) організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців, педагогічних працівників;

            5) запобігання дитячій бездоглядності;

            6) сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

            7) стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів та вихованців;

            8) всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів, вихованців та закладом.

            25. Піклувальна рада діє на засадах:

            1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

            2) дотримання вимог законодавства України;

            3) самоврядування;

            4) колегіальності ухвалення рішень;

            5) добровільності і рівноправності членства;

            6) гласності.

            26. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

            27. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

            28. Голова піклувальної ради:

            1) скликає і координує роботу піклувальної ради;

            2) готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

            3) визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

            4) представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

           29. Піклувальна рада має право:

            1) вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

            2) залучати додаткові джерела фінансування закладу;

            3) вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

            4) стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів та вихованців;

            5) брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

            6) створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування

            30. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

8. Матеріально-технічна база

            1. Матерiально-технiчна база НВК, його фiлiї включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi Овруцької районної ради.

            2. Навчальний заклад, відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

            3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

            4. Навчальний заклад має земельні ділянки, де розміщуються спортивні майданчики,  зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

9. Фінансово-господарська діяльність

            1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника). Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

            2. Джерелами формування кошторису закладу є:

            1) кошти засновника;

            2) кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;

            3) кошти місцевого бюджету;

            4) кошти фізичних, юридичних осіб;

            5) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

            6) благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством;

            7) кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

            3. Штатний розпис закладу затверджується відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації на основі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

            4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облiк в закладі здiйснюється централізовано відділом Овруцької РДА..

            5. Навчальний заклад має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

            6. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

            7. Навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

            8. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10. Міжнародне співробітництво

            1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

            2. Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

            3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

11. Контроль за діяльністю НВК

            1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

            2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України, засновник (власник) та відділ освіти Овруцької районної державної адміністрації.

            3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

            4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти Овруцької районної державної адміністрації.

            5. Атестованому закладу підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

            6. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

12. Реорганізація або ліквідація НВК

            1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає власник (засновник). Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

            2 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

            3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

            4. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених навчальних закладів.

            5. При реорганізації чи ліквідації закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

            6. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

            7. У разі припинення діяльності закладу (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

13. Прикінцеві положення

            1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Овруцької районної ради Житомирської області

            2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.